What is the SE Area Statement?

The purpose and aim of the SE Area Statement is to ensure sustainable management of natural resources (SMNR) in South East Wales. It is supported by two unique pieces of Welsh legislation – the Environment Act (2016) and the Well-being of Future Generations Act (2015).

The SE Area Statement is also the result of almost two years’ hard work and collaboration between a large number of organisations. Stakeholders worked together to identify priority actions that will benefit both the environment and people of South East Wales, for generations to come.

These priorities were captured and published by NRW, on behalf of all stakeholders, in the first SE Wales Area Statement in March 2020. Click here to read more about the SE Area Statement.

What are the Area Statement themes?

Four key themes were identified within our SE Area Statement – Linking our Landscapes, Climate Ready Gwent, Healthy Active Connected and Ways of Working. These are focus areas for work in the south-east region. See a little about each, below:

 • The Linking Our Landscapes theme is about identifying local opportunities for protected sites, and natural and built environments to contribute towards the resilience of wider priority habitat networks in the region. These opportunities for improving ecosystem resilience should support ecological connectivity between sites, across boundaries and at a landscape scale.
   
 • The Climate Ready Gwent theme is about identifying landscape and regional scale opportunities and collective interventions for climate adaptation and mitigation which enhance local ecosystem and community resilience.
 • The Healthy Active Connected theme is all about working together to identify opportunities and solutions that protect and improve health and well-being; connecting people, communities and service-delivery to nature for the benefit of both people and the environment.
   
 • The Ways of Working theme is about identifying the benefits of strategic regional collaboration and identifying what we need to do once, well, at a regional scale to maximise local delivery. This strategic theme adds value to the ways in which our natural resources are managed collaboratively, maximising the benefits they provide.

We want you to have your say!

As NRW and partners across Wales continue to work on delivering the Healthy Active Connected actions, we'll use this page to share updates and ask questions on key topics as they emerge. We invite anyone with an interest in the themes of our Area Statement to get involved by following these simple instructions:

 1. Click on one of the main 'Ideas' shown on the dashboard;
 2. Read any comments already left in response to the idea;
 3. Use the 'Comments' function to post your thoughts, comments or further information that you may have on the topic;
 4. Revisit the page in a few days/weeks’ time to see the conversation unfold!

Guidelines for using the page

We want to encourage open and honest answers, but please do not post anything that could be personally offensive, uses bad language, or is aggressive to other page users in any way. This page is regularly monitored by NRW staff and you will be removed from the page if your comments are deemed unacceptable.

If you have any questions or concerns, please get in touch via email: chloe.hatton@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

************************************************************** 

Beth yw Datganiad Ardal y De-ddwyrain?

De-ddwyrain yw sicrhau rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol (SMNR) yn Ne-ddwyrain Cymru. Fe'i cefnogir gan ddau ddarn unigryw o ddeddfwriaeth Gymreig - Deddf yr Amgylchedd (2016) a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015).

Mae Datganiad Ardal y De-ddwyrain hefyd yn ganlyniad bron i ddwy flynedd o waith caled a chydweithio rhwng nifer fawr o sefydliadau. Bu rhanddeiliaid (gan gynnwys eich hunain) yn gweithio gyda'i gilydd i nodi camau â blaenoriaeth a fydd o fudd i amgylchedd a phobl De-ddwyrain Cymru, am genedlaethau i ddod.

Cipiwyd a chyhoeddwyd y blaenoriaethau hyn gan CNC, ar ran yr holl randdeiliaid, ym mis Mawrth 2020 yn Natganiad Ardal cyntaf De-ddwyrain Cymru. Cliciwch yma darllenwch mwy am Ddatganiad Ardal y De-ddwyrain.

Beth yw themâu’r Datganiad Ardal?

Nodwyd pedair thema allweddol yn Natganiad Ardal y De-ddwyrain – Cysylltu ein Tirweddau, Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd, Iach Heini Cysylltiedig a Ffyrdd o Weithio. Mae'r rhain yn feysydd ffocws ar gyfer gwaith yn rhanbarth y De-ddwyrain. Gweler ychydig am bob un, isod:

 • Nod thema Cysylltu ein Tirweddau yw nodi cyfleoedd lleol ar ein safleoedd gwarchodedig a’n hamgylcheddau naturiol ac adeiledig er mwyn cyfrannu at wydnwch y rhwydweithiau ehangach o gynefinoedd blaenoriaethol yn y rhanbarth. Dylai'r cyfleoedd hyn ar gyfer gwella gwydnwch ecosystemau hybu'r cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd, ar draws ffiniau ac ar raddfa tirwedd.
   
 • Mae'r thema Gwent sy'n Barod am yr Hinsawdd am nodi cyfleoedd graddfa dirwedd a rhanbarthol ac ymyriadau ar y cyd ar gyfer ymaddasu a lliniaru'r hinsawdd a fydd yn gwella gwydnwch ecosystem a chymuned leol.
   
 • Mae'r thema Iach, Heini, Cysylltiedig yn ymwneud â nodi cyfleoedd ac ymyriadau cydweithredol sy'n amddiffyn a gwella iechyd a llesiant, gan gysylltu pobl, cymunedau, a chyflenwi gwasanaethau â natur er budd y bobl a'r amgylchedd.
   
 • Nod y thema Ffyrdd o Weithio yw nodi manteision cydweithio rhanbarthol strategol a nodi'r hyn mae angen i ni ei wneud ar unwaith, ac yn dda, ar raddfa ranbarthol i fwyafu cyflawniad lleol. Mae'r thema strategol Ffyrdd o Weithio'n ychwanegu gwerth at y ffyrdd y mae ein hadnoddau naturiol yn cael eu rheoli ar y cyd, gan fwyafu'r manteision maent yn eu darparu.

Rydym eisiau i chi leisio eich barn!

Wrth i CNC a phartneriaid ledled Cymru barhau i weithio ar gyflawni'r camau gweithredu Iach, Heini, Cysylltiedig, byddwn yn defnyddio'r dudalen hon i rannu diweddariadau a gofyn cwestiynau ar bynciau allweddol wrth iddynt ddod i'r amlwg. Rydym yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb yn themâu ein Datganiad Ardal i gymryd rhan drwy ddilyn y cyfarwyddiadau syml hyn: 

 1. Cliciwch ar un o’r prif ‘Syniadau’ a ddangosir ar y dangosfwrdd;
 2. Darllenwch unrhyw sylwadau sydd eisoes wedi cael eu gadael mewn ymateb i’r syniad;
 3. Defnyddiwch y ddyfais ‘Sylwadau’ i bostio eich syniadau, sylwadau neu ragor o wybodaeth sydd gennych efallai ar y pwnc;
 4. Ewch draw i’r dudalen ymhen rhai dyddiau/wythnosau i weld y sgwrs yn datblygu!

Canllawiau ar gyfer defnyddio’r dudalen

Rydym yn awyddus i annog atebion agored ac onest, ond peidiwch â phostio unrhyw beth a allai sarhau rhywun yn bersonol, sy’n defnyddio iaith wael, neu sy'n ymosod ar ddefnyddwyr eraill y dudalen mewn unrhyw ffordd. Caiff y dudalen hon ei monitro'n rheolaidd gan staff CNC a byddwch yn cael eich tynnu oddi ar y dudalen os bernir bod eich sylwadau'n annerbyniol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch drwy anfon e-bost: chloe.hatton@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

0 ideas